Inspelningsteknik

700 timmar
 

Syfte och mål

Ämnet inspelningsteknik ska

 • ge kunskap om förekommande processorer, relevant och psykokustiskt anpassad processeringsmetodik samt de vanligaste effekterna
 • ge kunskap om och erfarenhet av mixning inom olika genrer och för skilda sammanhang
 • utveckla förmågan att göra snabba bedömningar av vad som kan respektive inte kan göras med ett givet programmaterial under specifika omständigheter
 • utveckla en rimlig bedömningsförmåga i fråga om tidsåtgång för mixning eller annan bearbetning av mer eller mindre känt, inspelat material
 • ge kunskap om aktuell inspelningsutrustning och avspelningsutrustning
 • ge förståelse för skillnaden mellan systemfel och apparatfel samt de ljudmässiga konsekvenserna av dessa fel
 • ge kunskap om akustik i relation till audiologi, psykoakustik, stereosystemet och de olika mikrofonteknikerna
 • ge kunskap om akustiska och elektroniska instrument samt deras sätt att fungera akustiskt och ljudtekniskt
 • ge insikt om vilka åtgärder som kan vidtas i syfte att förändra ljudet på olika sätt under en produktions olika skeden
 • ge praktisk förtrogenhet med begreppen akustik, ljudkälla och mikrofon samt förståelse för hur de kan samverka och påverka varandra i relation till mänskligt hörande
 • ge kunskap om olika typer av musikproduktioner – i studior och konsertlokaler av olika slag – och med förekommande inspelningstekniker.

Moment

Följande moment ingår i ämnet inspelningsteknik

 • Uppkoppling och hantering av utrustningen.
 • Inspelning av enskilda instrument.
 • Samtidig inspelning av flera instrument.
 • Äkta stereoinspelning med de olika stereoteknikerna.
 • Flerkanalsinspelning.
 • Liveinspelning.
 • Panorerad monoinspelning.
 • Inspelningsplanering.
 • Inspelningspsykologi.
 • Inspelning och genomförande av kompletta musikproduktioner.
 • Synkronisering av utrustning.
 • Processering.
 • Tvåkanalsmixning.
 • Flerkanalsmixning.
 • Redigering.
 • Mastering.

Mål för eleven att uppnå

Eleven ska ha

 • förmåga att koppla upp och använda ljudteknisk utrustning i förekommande moment under en musikproduktions alla skeden
 • insikt i psykoakustiskt förankrad mikrofonteknik
 • kunskap och kännedom om de många skilda momenten vid inspelning av kompletta musikproduktioner i olika genrer
 • kunskap om relevant och psykoakustiskt anpassad processeringsmetodik
 • förmåga att mixa flerkanalsinspelade arrangemang i olika stilar och med skilda sättningar så att alla stämmor hörs på ett för genren riktigt sätt.

Betyg

I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

 • VG – Väl godkänt betyder att eleven väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • G – Godkänt betyder att eleven uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • IG – Icke godkänt betyder att eleven inte har uppnått målen inom ämnet.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta