Ljudteori

420 timmar
 

Syfte och mål

Ämnet ljudteori ska

 • förmedla en helhetssyn på alla väsentliga aspekter av ljudteori relaterade till musik, tal och mänskligt hörande
 • ge kunskap om de fysikaliska samband som ligger till grund för utformningen av olika tonsystem, vilka i sin tur utgör de grundläggande förutsättningarna för musik
 • ge kunskap om det mänskliga hörandet ur audiologisk och psykoakustisk synvinkel
 • ge insikt om hur inspelningsutrustning och avspelningsutrustning fungerar
 • ge kunskap om systemfel och apparatfel och den principiella skillnaden emellan dem
 • ge kunskap om mikrofonteknik i relation till mikrofonernas tekniska egenskaper och funktioner samt till akustik, audiologi, stereosystemet, olika flerkanalssystem och genrepraxis
 • ge kännedom om praktiska problem som kan uppstå på grund av bristande anpassning mellan olika ljudmedier och enskilda ljudapparater, samt kunskap om hur dessa problem kan lösas
 • ge kunskap om de akustiska förhållanden som påverkar våra upplevelser vid musiklyssning, samt om hur dessa faktorer kan beaktas för att ge önskvärt resultat vid inspelning av musik, tal och andra ljud
 • ge kunskap om elsystemets säkerhetsaspekter och ljudpåverkan under vissa omständigheter.

Moment

Följande moment ingår i ämnet ljudteori

 • Ljudlära
 • Akustik
 • Inspelningsteori
 • Mikrofonteknik
 • Sound
 • Processering och processeringsmetodik
 • Mastering
 • Elektroakustik
 • Audiologi
 • Psykoakustik
 • Återgivning och hi-fi
 • Stereosystemet
 • Surroundljud
 • Radiomediets ljudkultur
 • Vetenskaplig testmetodik
 • Ljudparametrar
 • Ellära
 • Systemanpassning

Mål för eleven att uppnå

Eleven ska ha

 • kännedom om terminologi och begrepp inom ljudläran
 • förmåga att relatera uppfattbara ljudfenomen till faktiska orsaker
 • insikter om ljudutrustningens funktioner, hantering och användningsområden
 • kunskap om de olika mikrofonteknikernas konsekvenser ur audiologisk och psykoakustisk synvinkel samt i relation till stereosystemet och flerkanalssystem
 • insikt om systemrelaterade och apparatrelaterade tekniska orsaker till olika typer av prestandabegränsningar i ljudutrustning
 • kunskap om vilka prestandakrav ljudteknisk utrustning måste uppfylla för att möjliggöra återgivning med högsta anspråk
 • förmåga att på teoretisk grund bedöma olika lokalers akustiska förutsättningar för god ljudkvalitet
 • insikt om säkerhetsaspekterna vid installation, uppkoppling och användning av ljudutrustning.

Betyg

I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

 • VG – Väl godkänt betyder att eleven väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • G – Godkänt betyder att eleven uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • IG – Icke godkänt betyder att eleven inte har uppnått målen inom ämnet.

 

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta