Musikproduktion

880 timmar
 

Syfte och mål

Ämnet musikproduktion ska

 • ge insikt om olika aspekter av musikproduktion i vidaste mening samt kunskap och praktisk förmåga att planera och genomföra musikproduktioner inom olika genrer
 • förmedla en seriös grundinställning till musik baserad på uppfattningen att vi alla bör betrakta oss som musikens ödmjuka tjänare, med målsättningen att uppnå bästa tänkbara resultat i förhållande till givna förutsättningar
 • utveckla förmåga att sätta sig in i enskilda musikers situation vid inspelningstillfället
 • ge insikt om hur man genom lyhördhet kan agera så att det som blir inspelat blir så bra som möjligt såväl musikaliskt som ljudtekniskt
 • utveckla förmågan att bedöma musikerinsatser objektivt
 • utveckla en realistisk bedömningsförmåga om enskilda musikers insatser i förhållande till deras potential och övriga förutsättningar
 • ge kunskap om de olika instrumentens skilda karaktärer
 • ge teoretisk och praktisk kunskap om hur instrumentjustering, intonation, stämning och spelteknik påverkar ljudkaraktär och ljudkvalitet
 • ge kunskap om hur processering i olika situationer kan påverka ljudkaraktären
 • ge teoretisk och praktisk kunskap om processering med psykoakustiskt anpassad metodik och vid lämpliga tillfällen
 • ge god förmåga att analysera olika inspelningar i fråga om deras ljudmässiga karakteristika såsom klang, dynamik, ljudbild och distorsion
 • ge allmänbildning om inspelningshistoria
 • ge djupa insikter om de olika inspelningsmediernas tekniska egenskaper och systemrelaterade begränsningar.

Moment

Följande moment ingår i ämnet musikproduktion

 • Inspelningspsykologi.
 • Objektiv och subjektiv bedömning av musikerinsatser.
 • Musikproduktionspraktik med flertalet typer av förekommande moment.
 • Musikproduktionsanalys med empirisk teori kopplad till psykoakustik.
 • Praktisk processering som övningar och i pågående produktioner.
 • Inspelningshistoria.
 • Branschkunskap.
 • Objektiv och subjektiv bedömning som grund för att välja tagning.

Mål för eleven att uppnå

Eleven ska ha

 • förmåga att hantera förekommande situationer under en musikproduktion med hjälp av kunskap, planering, relevant metodik, psykologisk insikt och praktisk erfarenhet
 • förståelse för skillnaden mellan objektiva och subjektiva kriterier i fråga om såväl musik och ljudteknik som musikproduktion
 • förmåga att genomföra en komplett musikproduktion under beaktande av aktuella förutsättningar i form av text, musik, arrangemang, sättning, medverkande musiker och sångare/sångerskor, utrustningens prestanda, tidsplanering, budget, genre och ambitionsnivå
 • tillräcklig allmänbildning om inspelningshistoria för att förstå skillnaden mellan systemtekniska begränsningar och apparatfel
 • teoretisk och praktisk kunskap att genomföra olika typer av inspelningar och musikproduktioner med realistiska ambitioner i relation till givna förutsättningar och branschpraxis.

Betyg

I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

 • VG – Väl godkänt betyder att eleven väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • G – Godkänt betyder att eleven uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • IG – Icke godkänt betyder att eleven inte har uppnått målen inom ämnet.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta